ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN van Guilliams Logistics Solutions BVBAArt. 1 Toepasselijkheid

De Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten, verkopen en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt. De opdrachtgever/koper wordt geacht bij het plaatsen van zijn order, dat wij aanvaard hebben uit te voeren, kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze ook integraal en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Art.2 Offertes

Elke prijsofferte wordt vrijblijvend opgesteld. Ze is gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden we ons het recht voor de offerteprijzen op evenredige wijze aan te passen. De offerte is 2 (twee) maanden geldig voor bestelling en 6 (zes) maanden voor uitvoering, tenzij hiervan in een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst wordt van afgeweken. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen de 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de offerte.

Art. 3 Orders en orderbevestiging

Een bestelling wordt geplaatst door middel van het terugbezorgen van de voor akkoord ondertekende offerte, dan wel door middel van het voor akkoord ondertekenen van een tussen partijen opgestelde overeenkomst. Alle bestellingen moeten schriftelijk tot ons gericht of bevestigd worden. Een opdracht of bestelling die om reden van overmacht niet kan worden uitgevoerd, zal in hoofde van de klant geen enkele aanleiding geven om schadevergoeding te bekomen. Indien de klant zijn overeenkomst verbreekt, zal hem een schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag aangerekend worden. Indien er pas later dan zes maanden na offertedatum met de werken kan gestart worden, kan de aannemingsprijs onderwerp van een aanpassing uitmaken, zonder dat de klant hiertoe verzet kan aantekenen.

Art. 4 Uitvoering prestaties

De tussen de klant en Guilliams Logistics Solutions BVBA overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen zijn altijd indicatief. De klant kan bij overschrijding hiervan geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch tot verbreking van de overeenkomst overgaan of de ontbinding ervan vorderen. Bij meerwerken vervalt de uitvoeringstermijn of wordt deze verlengd in functie van de aard en de omvang van de meerwerken en dit naar keuze van Guilliams Logistics Solutions BVBA.

Art.5 Zekerheid

Wij zijn ten allen tijde gerechtigd om van onze klant zekerheid – in de vorm van een geldelijk voorschot – te verlangen voor de levering van de bestelde goederen, dan wel uitvoering van de bestelde diensten. Bij orders van een bedrag van méér dan € 10.000 zullen wij steeds en bij ondertekening van de overeenkomst een contant te betalen voorschot van 35% factureren. Bij gebreke aan betaling van dit voorschot zullen de kwestieuze materialen niet besteld worden. Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de offerte is Guilliams Logistics Solutions BVBA slechts gebonden tot uitvoering van de bestelling of de werken na de betaling hiervan.

Art. 6 Werken onder regie

Voor werken waarvan het aantal uren niet vooraf kan geraamd worden, stellen we voor deze uit te voeren onder regie aan een vast uurloon per lopend manuur, exclusief BTW en exclusief materiaalkost.

Art.7 Verplaatsingsonkost

Voor het uitvoeren van de opdracht zal een dagelijkse verplaatsingsonkost in rekening worden gebracht. Daarvoor is ons werkingsgebied ingedeeld in regio’s waarvoor telkens een forfaitaire verplaasingsonkost is bepaald

Art. 8 Levering, termijnen en eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde materialen blijven volledig eigendom van de firma Guilliams Logistics Solutions tot de volledige betaling van alle facturen, waarna de eigendomsoverdracht plaats vindt. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangericht aan of diefstal van door ons op de werf geleverde materialen. Ingeval de levering van grondstoffen en materialen zou geschieden in onafgewerkte of onbewoonde gebouwen, dient de cliënt in te staan voor beveiliging en/of bewaking van deze goederen.

Art. 9 Industriële eigendommen

Alle ontwerpen, studies, schetsen, plannen, bestekken, foto's, stalen, monsters enzovoort die door Guilliams Logistic Solutions BVBA werden ter beschikking gesteld, zelfs in geval van bijzondere vergoeding, zijn en blijven eigendom van Guilliams Logistics Solutions BVBA. Bij overhandiging aan de klant mogen zij door hem noch door derden misbruikt worden o.a. door ze te gebruiken voor andere doeleinden. De schadevergoeding wordt bij weigering tot teruggave of bij misbruik door derden of door de klant forfaitair vastgesteld op 20 % van de in de overeenkomst bepaalde prijs van de aannemingssom, onverminderd het recht om de hogere schade te bewijzen. Op eerste verzoek van Guilliams Logistics Solutions BVBA dienen alle stukken aan haar te worden teruggegeven. Guilliams Logistics Solutions BVBA behoudt zich tevens de volledige intellectuele eigendom van voormelde documenten voor, evenals van alle industriële eigendomsrechten, zakelijke rechten en navolgende rechten die eruit zouden kunnen voortvloeien.

Art. 10 Verplichtingen van de klant

De klant dient Guilliams Logistics Solutions BVBA voorafgaand aan de aanvang der werken of levering schriftelijk in kennis te stellen van enige hindernissen die hierbij zouden kunnen optreden. Zo zal de klant onder meer de plaatsen meedelen waar zich ondergrondse leidingen en nutsvoorzieningen, kabels, septische putten (of enige andere beschadigbare elementen) bevinden en dit aan de hand van een gedetailleerd plan. Bij gebreke hieraan is Guilliams Logistics Solutions BVBA onder geen enkel beding verantwoordelijk en zal de klant Guilliams Logistics Solutions BVBA integraal en onvoorwaardelijk vrijwaren opzichtens derden. De klant is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de werf en de draagkracht van de te berijden beddingen. Bij gebreke aan toegankelijkheid van de werf, het veroorzaken van een oponthoud van vrachtwagens en/of machines meer dan 30 minuten, of bij afwezigheid van een gedetailleerd plan of indien het meegedeelde plan niet met de werkelijkheid zou overeenstemmen, is enkel de klant aansprakelijk voor iedere eruit voortvloeiende schade met inbegrip van vergoeding voor vertraging of stopzetting der werkzaamheden. De klant is tot vergoeding gehouden voor ieder oponthoud van vrachtwagens en/of machines van meer dan 30 minuten op de werf. De klant is bij toepassing van de betrokken wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator en voor het bekomen van alle nodige vergunningen. Alle kosten en erelonen die hieraan verbonden zijn alsook de voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in de offertes van Guilliams Logistics Solutions BVBA inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bijgevolg zullen deze kosten en erelonen alsook deze voorzieningen rechtstreeks betaald worden door de klant of desgevallend, door Guilliams Logistics Solutions kunnen doorgerekend worden aan de klant. De klant dient uitsluitend zelf in te staan voor alle nodige vergunningen en vereiste documenten die enigszins verband kunnen houden met de door Guilliams Logistics Solutions BVBA uit te voeren werken, zoals ondermeer het bijbrengen van de contracten met derden, meetstaten, bestekken, plannen, asbestinventaris, specifieke veiligheidsvoorschriften, milieuvergunningen, veiligheidsvoorschriften op de werf, sloopvergunningen, technisch verslag, conformverklaring van de uit te graven grond... en dient deze voorafgaandelijk aan de opmaak van de offerte door Guilliams Logistics Solutions BVBA aan Guilliams Logistics Solutions BVBA te bezorgen. Guilliams Logistics Solutions BVBA is niet verantwoordelijk voor fouten of leemten in die documenten of vergunningen. De klant verklaart Guilliams Logistics Solutions BVBA integraal en onvoorwaardelijk te zullen vrijwaren voor elke aanspraak die hieromtrent tot haar zou worden gericht. Indien Guilliams Logistics Solutions BVBA schade lijdt ten gevolge van een niet-naleving van één van deze bepalingen door de klant, kan Guilliams Logistics Solutions BVBA de geleden schade integraal verhalen op de klant.

ALGEMENE BEPALINGEN

Art 11

In de regel gebeuren alle diensten tegen contante betaling op het ogenblik van de uitvoering er van. Elke afwijking op deze regel moet vóór de aanvang van de werken zijn overeengekomen en met een handtekening van een zaakvoerder van Guilliams Logistics Solutions BVBA (of zijn gemachtigde) bekrachtigd in een addendum aan de goedgekeurde offerte.

Art.12

Tenzij anders werd bedongen, zijn onze facturen contant betaalbaar. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% (per begonnen maand) van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 125,00) als schadebeding. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere reeds opgemaakte of nog te maken facturen onmiddellijk vorderbaar worden, ondanks eventuele toegestane betalingstermijnen.

Art. 13

Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtsmachten van het arrondissement Leuven bevoegd.